26. srpna 2015

OPZ, Podpora sociálního podnikání – výzva č. 15

Aktuálně je otevřena výzva OP Zaměstnanost na podporu sociálního podnikání. V rámci výzvy je možno hradit zejména neinvestiční výdaje - mzdy, nákup zařízení a vybavení, spotřebního materiálu, drobné stavební úpravy (rozsáhlejší stavební úpravy pouze za účelem úpravy pro osoby se zdravotním postižením a max. do výše 20 % nákladů projektu).


Bližší informace o výzvě:

Příjem žádostí:   
1. 9. – 30. 11. 2015

Oprávnění žadatelé:
      OSVČ, obchodní korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a. s., evropská společnost, evropské hosp. zájmové sdružení, družstva) 
        Příjemci musí splňovat znaky sociálního podniku (viz níže)

Podporované aktivity:
vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:
     - vytvoření a zachování pracovních míst
     - vzdělávání zaměstnanců
     - marketing soc. podniku
     - provozování sociálního podnikání

Výše dotace: 
85 %, 15 % spolufinancování příjemce

Způsobilé výdaje:   
1 mil. Kč – 6 mil. Kč, výzva v režimu de minimis

Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2018.

V rámci této výzvy nelze hradit poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., ani zemědělskou prvovýrobu. 

Znaky sociálního podniku:
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
II. sociální prospěch - charakteristika principu:
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;
III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,
IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,
V. místní prospěch – charakteristika principu:
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
b) využívání přednostně místních zdrojů,
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.