2. září 2015

OPZ, Podpora služeb péče o děti 1. st. ZŠ v době mimo školní vyučováníZ OP Zaměstnanost žádat o podporu na aktivity péče o děti na 1. stupni zakládních škol. Bližší informace o možnostech čerpání jsou uvedeny níže.

Oprávnění žadatelé:
-          obchodní korporace
-          OSVČ
-          státní podnik
-          profesní a podnikatelská sdružení
-          PO vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
-          NNO
-          kraje, organizace zřizované kraji
-          obce, organizace zřizované obcemi
-          dobrovolné svazky obcí
-          sociální partneři
-          školy a školská zařízení
-          veřejné výzkumné instituce
-          vysoké školy

Podporované aktivity:
-          zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby), s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne)
-         skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností (školní autobusy)
-          zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity
-          příměstské tábory v době školních prázdnin (tj. nepobytové)

Způsobilé výdaje:
-          osobní náklady (mzdy pečujících osob a doprovodů)
-          nákup zařízení a vybavení (nábytek, hračky, výtvarné a sportovní potřeby atd.)
-          nákup infrastruktury a stavební úpravy
-          nákup služeb (pronájem prostor, doprava dětí do/ze školy, animační služby)

min. 500 tis. Kč – max. 6 mil. Kč

Výše dotace:
PO vykonávající činnost škol a školských zařízení
95 %
Kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi
95 %
Veřejné VŠ a výzkumné organizace
95 %
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnosti
100 %

Ostatní subjekty
85 %

Další podmínky:
Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb., ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Cílem výzvy je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Jde v ní o posílení služeb zajišťujících péči o děti, nikoliv o mimoškolní vzdělávací aktivity.
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2018.