18. listopadu 2015

Sociální podnikání - investice

V rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na sociální podnikání je možno hradit zejména investiční výdaje - výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků. Podporu mohou získat i OSVČ na zahájení podnikání, pokud patří do skupiny, která je podporována. Dále je dotace určena pro obchodní korporace, nestátní organizace a církve. Žádosti se podávají od konce října do konce ledna rou 2017.


Příjem žádostí: 
31. 8. 2016 – 31. 1. 2017 14:00

O dotaci mohou žádat:
- OSVČ
- Obchodní korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a. s., evropská společnost, evropské hosp. zájmové sdružení, družstva)
 - Nestátní neziskové organizace
 - Církve, církevní organizace
Příjemci musí splňovat znaky sociálního podniku (viz níže).

Dotaci je možno získat na:
- výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
- vznik nového sociálního podniku (založením nového podnikatelského subjektu nebo rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem)
- rozšíření podniku (rozšíření musí být propojeno s personálním rozšířením)
- rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Výše dotace: 
85 % z výdajů
výdaje 400 tis. Kč - 4 900 tis. Kč, výzva v režimu de minimis

Skupiny, které mají být přednostně zaměstnány v soc. podniku:
- uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok
- uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejich doba evidence na ÚP dosáhla v posledních 2 letech souborné délky min. 12 měsíců
- osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
- osoby, které opustily zařízení pr ovýkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení
- osoby se zdravotním postižením podle §67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
- azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR

Další podmínky:
V rámci projektu nelze financovat:
- zemědělskou prvovýrobu
-  komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, penziony, restaurace, hospody, pivnice bary
- komerční volnočasová zařízení - herny, kasina, sázkové kanceláře, sportovní, zábavní a rekreační činnosti fitcenter, lázeňské provozy
- v oblasti stravování lze podpořit drobné provozovny - bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, výrobny a přípravny občerstvení s prodejem

Znaky sociálního podniku: 
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
II. sociální prospěch - charakteristika principu:
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;
III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,
IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,
V. místní prospěch – charakteristika principu:
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
b) využívání přednostně místních zdrojů,
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.