8. prosince 2015

OPŽP, Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

V rámci OP Životní prostředí mohou vlastníci veřejných budov žádat o dotaci na zateplení, výměnu oken, rekonstrukci otopné soustavy a další.Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC (Smlouva na energetické služby se zaručeným výsledkem).


Příjem žádostí:
      1.       prosince 2015 – 15. dubna 2016

Podporované aktivity:
a)    Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím EPC:
       -          Zateplení obvodového pláště budovy
       -          Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
      -        Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému)
       -          Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
       -          Realizace systémů využívajících odpadní teplo
      -      Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
       -         Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV

b)   Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení rpo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, pokud veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na dostatečné výměny vzduchu.

Způsobilé výdaje:
Max. celkové způsobilé výdaje – 50 mil. EUR vč. DPH
Min. způsobilé realizační výdaje 100 tis. Kč bez DPH

Výše podpory:
Dotace:
      -          40 % celkových způsobilých výdajů projektu
      -          resp. 45 % (při rekonstrukci technologického vybavení způsobilého pro podporu (jedná se minimálně o rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetický management a další úsporná opatření metodou EPC)
Zvýhodněný úvěr:
       -          max. 90 % (včetně dotace) celkových způsobilých výdajů

Příjemci podpory:
Kraje, obce a města, městské části hl. m. Prahy
Svazky obcí
Státní organizace a organizační složky státu
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Další podmínky:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.