18. února 2016

Investice zemědělských podnikatelů do nezemědělských činností

Zemědělští podnikatelé mohou získat až 45 % dotaci na počáteční investice do nezemědělských činností. Podporovány jsou zejména činnosti směřující do zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, obchodu a výzkumu a vývoje. Žádosti se budou přijímat v dubnu 2018.Příjem žádostí: 
3. - 24. 4. 2018

Mohou žádat:
- Zemědělský podnikatel (tj. evidován v Evidenci zemědělského podnikatele)

Výše podpory:
- 25 % výdajů pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
- 35 % výdajů pro střední podniky (50 - 249 zaměstnanců)
- 45 % výdajů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
Výdaje na projekt 200 tis. Kč – 10 mil. Kč
Pokud žadatel nesplňuje podmínku finančního zdraví nebo nepodniká min. 2 uzavřené období, může žádat na dotaci na projekty s celkovými způsobilými výdaji max. 1 mil. Kč.

Dotaci lze získat na: 
Počáteční investici – investice do hmotného a nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny.
Konkrétně se jedná o:

- Stavební obnova či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance)
- Doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové a manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení.
- Pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
- Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu k užívání
- Nákup základního nábytku v souvislosti s projektem
- Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
- Nákup nemovitosti (max. do částky 10% způsobilých výdajů)

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území celé ČR mimo měst hl. města Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostrava.
Projekt musí být zaměřen pouze na vybrané oblasti dle kategorie CZ-NACE:
C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, činnosti v oblasti výroby tvarovaných biopaliv, tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků, 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
M 72 (Výzkum a vývoj)
Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby (kdy příjmy musí dosahovat minimálně 118 800 Kč) v poměru k celkovým příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha.