18. února 2016

Podpora pro mladé zemědělce do 40 let

Mladí zemědělci do 40 let mohou žádat o dotaci až 45 tis. EUR na své činnosti. Žádosti o dotaci se podávají v dubnu 2018.

Příjem žádostí: 
3. - 24. 4. 2018

Mohou žádat:
- Fyzická osoba, která dosáhla ke dni podání žádosti min. 18 let věku a není starší 40 let
- Není evidována déle než 24 měsíců před podáním žádosti v evidenci zemědělského podnikatele a zároveň:
    o Datum zahájení není starší 24 měsíců od data podání žádosti
    o Nesplnila před podáním žádosti o dotaci funkci statutárního orgánu PO provozující zemědělskou výrobu
    o Nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník
- Právnická osoba splňující uvedené definice fyzické osoby
- Mimo hl. město Praha
- Pouze pro podniky spadající do definice mikro nebo malého podniku
Žadatel musí ke dni podání Žádosti o dotaci splnit minimální a maximální velikost podniku, která je dána dosažením minimální, resp. maximální, hodnoty standardní produkce.

Výše podpory:
- 45 tis. EUR, tj. cca 1 250 tis. Kč (dle kurzu)
- První splátka činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky ve výši 5 % dotace je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.

Dotaci lze získat na:
 - Výdaje uvedené v podnikatelském záměru na 4 roky.
Obsahem mohou být:
- zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní)
- zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech
- výstavba nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách révy vinné, vysazených na základě uděleného povolení pro novou výsadbu
- výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné
- mobilní stroje sloužící pro zemědělskou prvovýrobu
- úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
- nákup zemědělských nemovitostí - nákup hospodářských zvířat
- nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku