30. března 2016

Podpora rovnosti žen a mužů

Projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR – výzva č. 61 
 
Z OP Zaměstnanost lze aktuálně získat až 100% dotaci na podporu opatření zaměřených na rovnost žen a mužů primárně na trhu práce - odborné vzdělávání žen, motivační prvky, osvěta, právní a psychologické poradenství, koučink, mentoring apod. Podporovány jsou zejména nejohroženější skupiny - ženy nad 55 let, osoby po mateřské/rodičovské dovolené a osoby pečující o malé děti či jiné závislé osoby.Podávání žádostí: 
10. 3. – 2. 5. 2016 

Dotaci mohou získat: 
- Obchodní korporace, OSVČ 
- Státní podniky 
- Nestátní neziskové organizace 
- Poradenské a vzdělávací instituce 
- Profesní a podnikatelská sdružení 
- Veřejné výzkumné instituce 
- Kraje, organizace zřizované kraji 
- Obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí 
- Školy a školská zařízení, vysoké školy 

Podpora je určena pro:
- Jednotlivci: neaktivní osoby, osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodiče s malými dětmi , zaměstnanci, ženy ohrožené na trhu práce
- Organizace - poskytovatelé služeb péče o děti, vzdělávací a poradenské instituce, zaměstnavatelé, orgány veřejné správy 

Podporované aktivity: 
- Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby
        o Např. motivační kurzy a psychologické poradenství, profesní a kariérové poradenství,  koučink/mentoring, vzdělávání v oblasti manažerských dovedností, projektového řízení a strategického plánování apod.
- Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví 
        o Např. právní a psychologická podpora obětem genderové či vícečetné diskriminace na trhu práce, osvětové, vzdělávací a motivační aktivity přispívající k boji s diskriminací, rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace 
- Podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů 
        o Např. genderově senzitivní analýza trhu práce v regionu, aktivity zaměřené na snižování platové nerovnosti a segregace na trhu práce podle pohlaví, osvěta v oblasti genderově senzitivních rekvalifikací, aktivity zaměřené na zvyšování počtu žen ve vedoucích pozicích 
- Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby 
      o Např. sociologická šetření, vzdělávání mužů v oblasti rovných příležitostí a rodičovských kompetencí, osvětové aktivity zaměřené na vyšší zapojení mužů do péče o děti

Konkrétní podporované a nepodporované aktivity jsou uvedeny zde.

Dotaci lze získat na: 
- osobní náklady 
- nákup služeb (pronájem prostor, nákup vzdělávacích kurzů, služby bilanční diagnostiky) 
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny, projektory, vybavení školící místnosti)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy 
Celkové náklady min. 1 mil. Kč – max. 6 mil. Kč 

Výše dotace: 
Neziskové organizace.....100 % 
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.....100 % 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.....95 % 
Kraje, obce, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí......95% 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.......95 % 
Ostatní subjekty......85 % 

Další podmínky: 
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2019.