31. března 2016

Sociální inovace

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Aktuálně je možno žádat o podporu na realizaci či testování nových inovativních řešení pro oblast sociálního začleňování a přístupu na trh práce. Dotace je až do výše 100 % dle druhu žádajícího subjektu. Pro žádosti v této výzvě je vyčleněno 200 mil. Kč. Příjem žádostí již byl dvakrát prodloužen. V případě kvalitního a inovativního projektového záměru tedy existuje vysoká šance na získání dotace.


Podávání žádostí: 
předběžné žádosti 2. 11. 2015 – 28. 4. 2017 (12:00)
plné žádosti do 30. 6. 2017 (12:00)

Dotaci mohou získat: 
- Nestátní neziskové organizace
- Školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce
- Osoby samostatně výdělečně činné
- Obce
- Organizace zřizované kraji a obcemi
- Poskytovatelé sociálních služeb
- Obchodní korporace
- Profesní a podnikatelská sdružení

Aktivity projektu musí být cíleny na: 
- Uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání
- Ekonomicky neaktivní osoby
- Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou
- Poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Zaměstnanci NNO a sociálních podniků
- Zaměstnavatelé a zaměstnanci
- Osoby samostatně výdělečně činné
- Orgány veřejné správy (kromě krajů) a jejich zaměstnanci

 Podporované aktivity: 
- Testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy
Sociální inovací představuje nové a oproti alternativám lepší řešení, tj. účinnější, efektivnější, udržitelnější, spravedlivější, která naplňují naléhavé sociální (resp. společenské) potřeby a zároveň vytvářejí nové sociální vztahy nebo spolupráce.

 Dotaci lze získat na: 
- osobní náklady
- nákup služeb
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy
Náklady činí min. 500 tis. Kč – max. 10 mil. Kč

Výše dotace: 
Neziskové organizace..................100 %
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.........100 %
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.......95 %
Kraje, obce, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí.........95%
Ostatní subjekty.................95 %