6. května 2016

Dotace pro obce na oblast životního prostředí

Pro obce je nyní otevřena spousta možností jak získat dotaci v oblasti životního prostředí. Jedná se například o dotace zakládánía obnovu zeleně, odstranění ekologických zátěží a využití srážkových a odpadních vod. Přehled vhodných výzev s dalšími informacemi najdete v článku.

 

Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

Dotaci lze získat na:
Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
 o zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
o obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
o obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody.
Žádosti je možno podávat
do 31. 5. 2016.
Výše dotace
je 60%. Minimální výše nákladů je 250 tis. Kč.


Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží 

Dotaci lze získat na: 
- realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit.
- sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.
Výše dotace: 
85 % z celkových výdajů
 Min. 500 tis. Kč
Podávání žádostí
do 30. 6. 2016.


Využití srážkových a čištění odpadních vod 

Dotaci lze získat na: 
- Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu).
 Podpořeny budou zejména decentrální a semi-centrální řešení projektů, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce
O dotaci mohou žádat: 
obce do 500 obyvatel a obce bez omezení počtu obyvatel na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyvatel.
Výše dotace: 
80 % z celkových výdajů
Min. 40 tis. Kč – max. 5 mil. Kč
Podávání žádostí: 
1. kolo – 1. 3. 2016 – 30. 6. 2016
2. kolo – 1. 8. 2016 – 30. 11. 2016

Stále aktuální je také výzva na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí. Žádosti je možno podávat až do 31. 12. 2016. Dotace je až do výše 100% nákladů.Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč.


Chystané výzvy 

Připravuje se výzva na na odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami -eutrofizaci vod. Předpokládané vyhlášení je 15. 6. 2016, příjem žádostí bude probíhat od 11. 7. 2016 do 12. 9. 2016. Výše dotace je max. 85% z celkových nákladů.