6. května 2016

Rozvoj sociálních služeb II.

Chcete rozvíjet své aktivity v rámci sociálních služeb a potřebujete k tomu postavit nebo rekonstruovat infrastrukturu? Tato výzva je určena právě na tyto aktivity. Dotace až 95 % na stavbu, rekonstrukci a vybavení budov pro poskytování sociálních služeb.
Žádosti o dotaci budou přijímány do 29. listopadu 2018.

Podávání žádostí: 
28. 6. - 29. 11. 2018 13:00

O dotaci mohou žádat:
- Kraje, organizace zřizované a zakládané kraji
- Obce, organizace zřizované a zakládané kraji
- Dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
- Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
- Nestátní neziskové organizace
- Církve, církevní organizace
 
Podporované aktivity: 
- nákup nemovitosti
- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro poskytování sociální služby
- pořízení vybavení
- pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby
- nákup pozemků (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)
- zeleň v okolí a na budovách
- parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zařízení včetně příjezdových komunikací v rámci areálu a nezbytného doprovodného vybavení
- zabezpečení výstavby (technický dozor, BOZP, autorský dozor)
- projektová dokumentace stavby, EIA
- studie proveditelnosti
- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení)
- povinná publicita
- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pokud nejsou součástí pořizovací ceny

Konkrétně se jedná o infrastrukturu následujících služeb: domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, azylové domy.
Jednotlivé infrastruktury jsou podporovány dle cílových skupin.

Výše dotace: 
Organizační složky státu, jejich příspěvkové organizace
100 % výdajů
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace
90 % výdajů
Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace
95 % výdajů

Výše výdajů činí 500 tis. Kč – 60 mil. Kč.

Další podmínky:
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.
Nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory.
Žadatel musí být jasně pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, k jejímuž kvalitnějšímu poskytování čerpá podporu v rámci výzvy, po celou dobu životnosti investice, nejméně po dobu 5 let od poslední platby příjemci.