7. června 2016

Národní dotace pro zemědělce

Mimo evropských dotací, do kterých lze podávat žádosti dvakrát ročně, jsou pro zemědělce otevřeny i národní dotace. Žádosti o dotace lze podávat v průběhu celého roku a jsou určeny na různé aktivity od podpory včelařství, poradenství, podpora výsadby sadů či zlepšování genetického potenciálu zemědělských zvířat. Také podniky v oblasti potravinářství mohou získat až 100 % dotaci na účast na zahraničních veletrzích či výstavách.Podívejte se na stručné info v článku.

1.D Podpora včelařství 
Podávání žádostí: do 31. 10. 2016
O dotaci může žádat: 
Včelař, chovající min. 150 včelstvev
Předmět dotace:
- včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno (včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm)
Výše dotace: 
-180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace
Žádosti se podávají přes Český svaz včelařů.

1.I Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, na chmelnicích, vinicích a ve školkách 
Podávání žádostí: do 30.6.2016
O dotaci může žádat: 
Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě
Předmět dotace: 
- vybudování kapkové závlahy na ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (školkařské výpěstky určené k výsadbě ovocných sadů, chmelnic a vinic) mimo území hl. m. Prahy
Výše dotace: 
Max. 60 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy

1.R Podpora restrukturalizace ovocných sadů 
Podávání žádostí: do 30.9.2016
O dotaci může žádat: 
Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě
Předmět dotace: 
Plocha nově vysázeného ovocného sadu mimo zemí hl. m. Prahy
Výše dotace: 
- max. 200 tis. Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře min. 1 ha jednoho druhu (min. počet stromů 800 ks/ha)
- max. 100 tis. Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře min. 1 ha jednoho druhu (min. počet stromů 400 ks/ha)
- max. 50 tis. Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštům malin) na výměře min. 0,5 ha jednoho druhu (min. počet sazenic 3000 ks/ha)

2.A Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hosp. zvířat 
Podávání žádostí. do 31.10.2016
O dotaci mohou žádat: 
Chovatelé (FO nebo PO, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem či držitelem)
Předmět dotace: 
a) Podpora ověřování původu (u plemenných býků a dárkyň embrya u skotu)
b) Zavádění a vedení plemenných knih dle plemen vyjmenovaných hosp. zvířat
c) Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti, užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hosp. zvířat
Výše dotace: 
- dle předmětu dotace a druhu zvířat

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
Podávání žádostí: 3c, 3d, 3e 3i do 30.6.2016 3a, 3b, 3h do 30.9.2016
Předmět dotace: 
a) Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin
b) Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele
c) Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR
d) podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotických a abiotických faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin vč. kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořenových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin
e) prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů
h) použitá uznaná certifikovaná sadba chmele ve zdravotní třídě VT nebo VF
i) použité uznané a mořené osivo lnu a uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR
O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelé v zemědělské výrobě, dodavatelé rozmnožovacího materiálu, výzkumná pracoviště a vysoké školy
Výše dotace: 
Dle aktivity a druhu rostlin

8.F Podpora vybraných činností zaměřených za ozdravení chovů prasat a drůbeže 
Podávání žádostí: do 21.10.2016
Předmět dotace: 
Částečná úhrada nákladů na úkoly provedené formou služeb spojených s prováděním opatření zaměřených proti rozšiřování vyjmenovaných chorob prasat a na ozdravování chovů drůbeže
O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelé v zemědělství
- chovatelé
Výše dotace: 
- dle aktivity a druhu zvířat

9A Speciální poradenství 
Žádosti se podávají do: 30. 6. 2016 (podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek – do 31.10.2016)
Předmět dotace: 
a) podpora poradenství pro živočišnou výrobu – pořádání seminářů a školení a vydávání chovatelských publikací
b) podpora osvětové činnosti v živočišné výrobě
c) speciální poradenství pro rostlinnou výrobu – publikace doporučených odrůd, pořádání výstav, pořádání seminářů a školení, podpora zajištění samostatných odrůdových zkoušek
O dotaci mohou žádat:
- pořadatelé seminářů a poradenství
Výše dotace: 
- dle jednotlivých aktivit

9H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí 
Žádosti se mohou podávat do: 29.7.2016
Předmět dotace: 
a) podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe – úhrada nájmu výstavní plochy, cestovních nákladů, registračního poplatku
b) podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí – úhrada nájmu výstavní plochy, cestovních nákladů, registračního poplatku O dotaci mohou žádat:
- FO nebo PO podnikající v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury
Výše dotace: 
- až 100 % prokázaných nákladů:
o pronájem výstavní plochy a stavba stánku - max. 200 tis. Kč
o cestovní výlohy pro jednoho zástupce společnosti
o úhrada registračního poplatku v plné výši

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 
Žádosti se mohou podávat do: 29.7.2016
Předmět dotace: 
- rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha o nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajištěné manipulací s vodou o péče o rybniční fond ve veřejném zájmu o nařízená péče rozhodnutím orgánů ochrany přírody
O dotaci mohou žádat: 
- podnikatel podnikající v zemědělské výrobě
Výše dotace: 
- max. 1 000 Kč/ha katastrální plochy rybníka