7. června 2016

Podpora sociálního podnikání

Aktuálně je možno podávat žádosti o dotaci na podporu sociálního podnikání - osobní náklady zaměstnanců, náklady na vzdělávání zaměstnanců, marketing sociálního podniku, nákup zařízení a vybavení, spotřebního materiálu.
O dotaci mohou žádat OSVČ, obchodní korporace, zemědělští podnikatelé i neziskové organizace.
Výše dotace je 85 % z celkových nákladů, max. 6 mil. Kč.
Žádosti o dotaci mohou být podávány až do druhého čtvrtletí roku 2019 a hodnocení a přidělování dotace bude probíhat průběžně po podání žádosti.

Příjem žádostí: 
do 28. 6. 2019 12:00

Oprávnění žadatelé:
- OSVČ
- obchodní korporace (v.o.s., k.s., s.r.o., a. s., evropská společnost, evropské hosp. zájmové sdružení, družstva) včetně podnikatelů v zemědělství
- nestátní neziskové organizace - sociální podnikání musí být provozováno jako vedlejší činnost
Žadatel je k datu podání žádost o o dotaci min. po dobu 12 měsíců evidován v příslušném rejstříku podle právní formy organizace.
- sociální podniky

Podporované aktivity: 
vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání:
- podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu
- podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost již existujícího subjektu
- podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oboru podnikání
- podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba
- podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna
- rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání za předpokladu vzniku nových pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin
- rozvojová aktivita v rámci stávajícího oprávnění k podnikání stávajících sociálních podniků

Nové podnikatelské aktivity mohou být realizovány až od data zahájení realizace projektu.

Dotace je určena na náklady na:
- vytvoření a zachování pracovních míst - osobní náklady
- integrace osob se znevýhodněných skupin - poskytování psychosociální podpory, vzdělávání zaměstnanců
- marketing sociálního podniku
- provozování sociálního podnikání
- sledování environmentálního dopadu (pouze pro environmentální sociální podnik)
Maximální výše nákladů investičního charakteru (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) je 50 % z celkových přímých nákladů projektu.

Sociální podnik musí zaměstnávat min. jednu z níže uvedených skupin:
- osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v nebo po výkonu trestu
- osoby opouštějící institucionální zařízení
- osoby pečující o jiné závislé osoby
- osoby, které alespoň 6 měsíců před vznikem pracovního poměru byly příjemcem příspěvku na živobytí

Environmentální sociální podnik dále také:
- osoby pečující o malé děti
- uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 - 64 let


Výše dotace: 
85 %, 15 % spolufinancování příjemce

Způsobilé výdaje: 
400 tis. Kč – 6 mil. Kč, výzva v režimu de minimis

Další podmínky:
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2021.
Realizace projektu, tj. místo podporovaného sociálního podniku musí být mimo hl. m. Prahu.
Druh výzvy - průběžná

Sociální podnik musí splňovat uvedené znaky:
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
II. sociální prospěch - charakteristika principu:
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;
III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
a) více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,
IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,
V. místní prospěch – charakteristika principu:
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
b) využívání přednostně místních zdrojů,
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.