8. června 2016

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj vyhlásil další výzvu na dotaci na činnosti organizací v oblasti tělovýchovy a sportu. Účelem je podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.  
Tyto organizace mohou získat až 70% dotaci na nákup sportovního vybavení, úhrada nákladů na účast na soutěžích a soustředěních nebo na pronájem sportovních ploch. Příjem žádostí bude probíhat od 7. do 22. července.


Příjem žádostí: 
7. července – 22. července 2016

O dotaci může žádat: 
- Právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace) působící na Jihomoravském kraji
Příjemcem nemohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo svazkem obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem a sbory dobrovolných hasičů.

Dotací lze získat na: 
- Nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru
- Úhrada dopravy, ubytování a stravy na soutěžích a soustředěních
- Pronájem sportovních ploch
- Úhrada startovného, energií a na odměnu rozhodčím

Výše dotace:
Max. 70 % z celkových výdajů na projekt
min. 20 tis. Kč – max. 200 tis. Kč

Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.