8. června 2016

Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

V rámci podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce byla vyhlášena další výzva. Až 100 % dotaci mohou čerpat neziskové organizace, obce i vzdělávací a poradenské instituce. Podporu je možno získat na vzdělávání osob z cílové skupiny, mzdové příspěvky pro tyto osoby, mzdové náklady pracovníků, nákup infrastruktury či školícího vybavení. Příjem žádostí probíhá do začátku ledna roku 2018.

Příjem žádostí: 
do 4. 1. 2018 v 12:00 hod.

O dotaci může žádat:
Vzdělávací a poradenské instituce (předmět činnosti poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb související se zprostředkováním zaměstnání)

Obce, dobrovolné svazky obcí
Nestátní neziskové organizace
Školy a školská zařízení, vysoké školy
Všichni žadatelé musí prokázat min. 1 rok existence (k 27. 9. 2017).

Podpora je směřována na:
- osoby s nízkou úrovní kvalifikace (do úrovně základní školy včetně speciální)
- osoby zvláště ohrožené na trhu práce - národnostní menšiny, imigranti a azylanti, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené domácím násilím nebo závislostmi
- osoby se zdravotním postižením
- osoby dlouhodobě nezaměstnané - osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Podporované aktivity: 
Primární aktivity:
Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti vzdělávání
Motivační aktivity
Rekvalifikace
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a vytváření nových pracovních míst
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Doplňkové aktivity:
Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
Bilanční a pracovní diagnostika

Způsobilé výdaje: 
min. 1 500 tis. Kč - max. 6 mil. Kč
- osobní náklady, mzdové příspěvky
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy
- nákup služeb (pronájem prostor, služby bilanční diagnostiky)

Výše dotace: 
Neziskové organizace..........100 %
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona...... 100 %
Veřejné vysoké školy......95 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.....95 %
Obce, svazky obcí................. 95 %
Ostatní subjekty.......................85 %

Další podmínky: 
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 9. 2020.
Aktivity je možno realizovat pouze mimo území hl. m. Praha.