12. července 2016

Rozvoj komunitních center

Obce, kraje nebo například neziskové organizace mohou získat až 95% dotaci na výstavbu, rekonstrukci a vybavení komunitních center.  Dotace není určena na budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. Jedná se o komunitní centra, která poskytují kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Žádosti se mohou podávat do konce října.

Příjem žádostí: 
18. 7. 2016 – 31. 10. 2016 

O dotaci mohou žádat: 
- kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji 
- obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi 
- dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované DSO, organizace zakládané DSO 
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace - musí vykonávat činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním  postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, aktivity sociálního začleňování 

Na co lze získat dotaci: 
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány 
- nákup budov (max. 10 % celkových projektových výdajů)
- vybavení pro zajištění provozu zařízení (pouze v případě výstavby, rekonstrukce nebo úpravy objektu) 
- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy 
- demolice 
- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky) 
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 
- projektová dokumentace stavby, EIA 
- příprava a realizace zadávacích řízení, studie proveditelnosti 
- povinná publicita 
- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Výše dotace: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace............90 % výdajů 
Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.........................95 % výdajů 
Celkové výdaje – min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč 

Další podmínky: 
Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. 
Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. 
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. 
V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra. 
Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné.
Žadatel musí být pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu po celou dobu životnosti investice (10 let). Doporučená délka pověření je po dobu odepisování pořízené investice.
Komunitní centrum slouží k provozování aktivit, které vedou k setkávání obyvatel komunity (lokality). Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra. 
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2019.