7. července 2016

Snížení energetické náročnosti veřejných budov - výzva č. 100

Aktuálně je možné žádat o dotaci na aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti veřejných budov - zateplení, výměna oken, rekuperace, instalace solárních kolektorů. Dotaci mohou získat zejména veřejné subjekty - obce, města, kraje, státní organizace, veřejné výzkumné instituce ale také neziskové organizace, veřejnoprávní instituce nebo školy, které jsou vlastníky budovy. Výše dotace je odstupňována dle  a zároveň je možno získat zvýhodněný úvěr na veškeré výdaje. Žádosti se budou moci podávat téměř do konce roku, je však důležité zahájit aktivity co nejdříve.

Příjem žádostí: 
1. 3. 2018 - 31. 1. 2019 20:00

Podporované aktivity: 
A) Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
- Zateplení obvodového pláště budovy,
- Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
- Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
- Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
- Realizace systémů využívajících odpadní teplo,
- Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
- Instalace fotovoltaického panelu
- Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
B) Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

O dotaci mohou žádat:
- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. m. Prahy
- Organizační složky státu, státní organizace
- Příspěvkové organizace
- Veřejné výzkumné instituce
- Veřejnoprávní instituce
- Vysoké školy a školská zařízení
- Nestátní neziskové organizace
- Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
- obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem mimo příjemců podporovaných v rámci OP Podnikání, inovace a konkurenceschopnost

Dotaci lze získat na: 
- Stavební práce, dodávky a služby
- Zpracování energetického posudku
- Projektová dokumentace, zpracování žádosti a řízení projektu
- Služby související se stavebními pracemi

Výše dotace:
- 35 %, 40 % nebo 50 % u aktivity A - výše podpory závisí na výši úspor energie
- 40 % z výdajů na aktivitu B
- 70 % z výdajů na instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací (nutno podat samostatnou žádost o dotaci)
- výdaje min. 100 tis. Kč – max. 50 mil. EUR
Až na 100 % nákladů je možno získat zvýhodněný úvěr na zateplení budov od Státního fondu životního prostředí. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na jedno procento bez dalších poplatků. Maximální délka splatnosti úvěru je 10 let, přičemž bude umožněn odklad splátek až do 12 měsíců po realizaci projektu.

Další podmínky: 
Nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.
Podpora bude poskytována zejména na opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC.