13. července 2016

Sociální bydlení

Obce nebo nestátní organizace mohou získat až 95% dotaci na zřízení sociálního bydlení - nákup nemovitostí, výstavbu či dostavbu objektů nebo rekonstrukci objektů a pořízení základního vybavení bytů. Bydlení je určeno pro osoby v bytové nouzi, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.  
Žádosti o dotaci se budou přijímat od 14. června 2018.

Příjem žádostí:
14. 6. 2018 - 18. 9. 2018

O dotaci mohou žádat:
- obce
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Na co lze získat dotaci:
- nákup objektů, bytů, domů a pozemků
- výstavba nových sociálních bytů
- nákup a dostavba nedokončených staveb
- rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu
- pořízení základního vybavení bytové jednotky
- úpravy společných prostor bytového domu
- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor)
- projektová dokumentace stavby
- příprava a realizace zadávacích řízení, studie proveditelnosti
- povinná publicita

Výše dotace: 
Obce…………..90 % výdajů
NNO, církve, církevní organizace……95 % výdajů
Celkové výdaje – min. 500 tis. Kč, max. 15 mil. Kč (pro obce), max. 14 210 tis. Kč (pro NNO)

Další podmínky: 
Cílem je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů. Bytový dům může mít nejvýše 12 bytových jednotek nebo v jednom vchodě bytového domu, který má více než 12 bytů, je podíl sociálních bytů na celkovém počtu bytů nejvýše 20 %.
Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány.
Bydlení je určeno pro osoby v bytové nouzi.
Příjemce je povinen dodržovat podmínky výzvy po dobu 20 let. Po tuto dobu je povinen poskytovat osobám podporu formou sociální práce.
Příjemce musí být pověřen k poskytování SOHZ.