15. července 2016

Zpracování územních plánů

Na tvorbu územních plánů mohou obce získat dotaci, která dosahuje až 80 % z výdajů na zpracování návrhu a úprav územního plánu nebo na výdaje na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Žádosti o dotaci mohou obce podávat až do 28. prosince 2017.

Příjem žádostí: 
18. 10. – 28. 12. 2017, 12:00 hod.

Dotaci lze získat na: 
-  Zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo,
-     Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
-     Zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání

Náklady:
-                Výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem
-           Výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě provedené projektantem

O dotaci může žádat: 
- Obec na území ČR mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP nebo z Programu rozvoje venkova

Výše podpory: 
- max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- max. výše dotace 400 tis. Kč na jeden územní plán

Ostatní podmínky:
Dotace může být poskytnuta pouze obcím, které nemají žádný územní plán, nebo které mají územní plán obce či územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007.
Při předložení žádosti je třeba mít již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem územního plánu a schválené zadání územního plánu.