20. července 2016

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Ke konci roku 2016 budou moci kraje, obce, města nebo nestátní neziskové organizace žádat o 85% dotaci na zajištění povodňové ochrany intravilánu. Podporováno je vyšší průtok koryt vodních toků, hospodaření se srážkovými vodami nebo rekonstrukce vodních děl. Vzhledem k nutnosti vysoké připravenosti projektu při podání, kdy je přílohou například projektová dokumentace, je třeba začít s přípravami a plány na ochranu proti povodním již nyní.

Příjem žádostí: 
1. 11. 2016 – 31. 12. 2016

O dotaci mohou žádat:
- kraje, obce a města
- svazky obcí, městské části hl. m. Prahy
- organizační složky státu, státní podniky, státní organizace
- příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce
- vysoké školy a školská zařízení
- nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy
- fyzické osoby - podnikající  

Dotaci lze získat na: 
- zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
- hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
- obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně - stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Výše dotace: 
- výše dotace 85%
- min. výdaje 200 tis. Kč bez DPH