19. srpna 2016

Infrastruktura základních škol

Byla vyhlášena výzva do podávání žádostí až o 90% dotaci na infrastrukturu základních škol. Podporovány jsou zejména stavby a stavební práce ve vazbě na klíčové kompentence (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, digitální technologie) a zajištění bezbariérovosti škol. Doplňkově je možno pořídit i kompenzační pomůcky nebo připojení k internetu. O dotaci mohou požádat zejména školy, obce a kraje, ale také neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Žádosti se podávají od konce září do poloviny února příštího roku.


Příjem žádostí:
29. 9. 2016 - 14. 2. 2017

O dotaci mohou žádat:
- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 
- další subjekty podílející se na realizci vzděláváních aktivit - subjekty se zapsanou volnou živností č. 72 Mimoškolní výchova vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektroské činnosti a vysoké školy
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- nestátní neziskové organizace 
- církve, církevní organizace 
- organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat činnost v oblasti školství a  činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně zapsána.

Dotaci lze získat na:
- stavby, stavební práce a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích:
     - komunikace v cizích jazycích
     - přírodní vědy
     - technické a řemeslné obory
     - práce s digitálními technologiemi
- rekonstrukce a stavební úpravy ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
- doplňková aktivita -  vnitřní konektivita škol, připojení k internetu, nákup potřebných kompenzačních pomůce, vybavení poradenských pracovišť 

Výdaje, na něž je možno získat dotaci:
- stavby a stavební práce
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
- nákup budov
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 
- nákup pozemků (max. 10 % celkových výdajů)
- demolice stávající budovy
- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu budovy, úpravy zeleně a venkovního prostranství
- projektová dokumentace, EIA, zabezpečení výstavby (BOZP, technický a autorský dozor)
- zpracování studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti

Výše dotace:
- organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy.......................100 %
- školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku............................................................90 %
- kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace .......................90 %
- neziskové organizace, církve a církevní organizace..................................................................95 % 
- ostatní subjekty (podnikatelské subjekty)..................................................................................85 %

výše výdajů - min. 1 mil. Kč - max. 99 mil. Kč

Další podmínky:
Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. 
Projekty musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou schváleného MAP.
Tato výzva není určena pro praktické základní školy, základní umělecké školy a ani pro víceletá gymnázia.
Předmětem podpory nemůže být rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu.