2. srpna 2016

Investice do zemědělských podniků

Podnikatelé v zemědělství nebo skupiny zemědělců mohou získat až 60% dotaci na investice do svých podniků. Podporovány jsou rekonstrukce, stavby a pořízení technologií v živočišné i rostlinné a školkařské výrobě, peletárny pro vlastní potřebu nebo nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělství nebo nákup nemovitostí. Žádosti o dotaci je možno podávat v říjnu 2018.


Příjem žádostí:
říjen 2018

O dotaci může žádat:
- zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v suladu se zákonem č. 252/1997 Sb.
- skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je výhradně vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě

Výše podpory: 
-  40 % způsobilých výdajů
- navýšení o 10 % pro mladé začínající zemědělce, nebo pokud zahájili činnost v průběhu pěti let předcházejících žádosti o podporu,
- navýšení o 10 % pro oblasti čelící přírodním omezením a investice realizované na základě operace podpořené v rámci EIP.
 - míra podpory však může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů
- min. výdaje na projekt 100 tis. Kč a max. 150 mil. Kč

Dotace je určena na:
1. stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
- výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
- výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku
- pořízení technologií pro živočišnou výrobu
2. Stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu
- výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování a sklizeň produktů rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií i technologií na čištění technologických vod
- pořízení technologie skladování obilovin a olejnin
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
- výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic včetně protikroupových a protidešťových systémů
- výroba nosných konstrukcí v nových výsadbách révy vinné včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu ve stávajících výsadbách révy vinné
- výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií
- výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií
3. peletárny, jejichž veškerá produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku
4. nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
5. nákup nemovitosti max. do částky 10 % způsobilých výdajů
- pouze pro záměry do 1 mil. Kč a zemědělce hospodařícího max. na 150 ha
6. obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu
7. nákup běžných zemědělských strojů

Další podmínky:
Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy.
Dotaci není možno poskytnout na: stavební výdaje pro sklady obilovina olejnin, jímky a skladovací plochy na digestát a fugát v návaznosti na bioplynovou stanici, silážní žlaby v návaznosti na bioplynovou stanici, závlahové systémy, studny včetně průzkumných vrtů, inženýrské sítě včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb, stavby a zemědělské technologie na pěstování vánočních stromků, sklad průmyslových hnojiv, technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů a ty, které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů, bezpečnostní a kamerové systémy, příjezdové a účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy, sadové úpravy.
Ke dni podání žádosti je třeba mít platné a ke dni předložení přílohy účinné povolení stavebního úřadu.