1. srpna 2016

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Až 80% příspěvek z národních dotací je určen na podporu průzkumů, návrhů a realizace rozšíření možností zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Dotaci mohou obce, svazky obcí nebo příspěvkové organizac územích samosprávných celků získat na projektovou přípravu, zpracování dat a vyhodnocení výsledků průzkumu i na finální stavební práce a související služby.


Příjem žádostí:
11. 7. 2016 - 30. 6. 2017

O dotaci mohou žádat:
- obce, dobrovolné svazky obcí
- příspěvkové organizace územních samosprávných celků
- obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Aktivity, na které lze získat dotaci:
- podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů, konkrétně se jedná o:
- regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou včetně případné úpravy napojení zdroje na stávající rozvod pitné vody
- vyhledání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (realizace průzkumných vrtů)
- vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody pro zásobování obyvatelstva či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není rozvod pitné vody realizován

Výdaje, na které lze získat dotaci:
- projektovou přípravu a zajištění autorského a technického dozoru, max. do výše 10 % z celkových výdajů
- zpracování dat a vyhodnocení výsledků
- stavební práce a související služby

Výše dotace:
- 80 % z v případě projektů, které řeší akutní nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- 70 % v případě projektů, které řeší možný nedostatek v zásobování obyvatelstva pitnou vodou
- 60 % v případě projektů zaměřených na průzkum a vyhledání záložního zdroje pitné vody pro obyvatelstvo v obci
- min. výše dotace 100 tis. Kč - max. 3 mil. Kč

Další podmínky:
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků nebo obchodní společnosti jsou oprávněnými příjemci podpory pouze v případě, kdy jsou zároveň vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou podporu.
Podpora nebude poskytnuta v případě, že je řešené území (obec) napojeno na kapacitní vodárenskou soustavu nebo pokud je možné a efektivní využít povrchového zdroje vody.