1. srpna 2016

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kraje, obce nebo i neziskové organizace a podnikatelské subjekty  mohou získat až 60 % dotaci na zlepšení prostředí v sídlech. Jedná se zejména o zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - parky, zahrady, stromořadí a aleje spolu se zakládáním vodních ploch - mokřadů, tůní, jezírek atd. Žádosti o dotace se podávají od poloviny srpna až do poloviny října.
Příjem žádostí:
15. 8. – 17. 10. 2016

O dotaci mohou žádat:
- kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
- organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
- státní podniky
- veřejné výzkumné instituce
- veřejnoprávní instituce
- příspěvkové organizace
- vysoké školy, školy a školská zařízení
- nestátní neziskové organizace
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy
- podnikatelské subjekty
- obchodení společnosti a družstva
- fyzické osoby podnikající

Na co lze získat dotaci:
- revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
        o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
        o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).

Výše dotace:
- max. 60 % z výdajů
- min. výdaje 250 tis. Kč

Další podmínky:
Pouze pro obce s min. 500 obyvateli.