12. září 2016

Lesnická infrastruktura

V říjnové vlně příjmu žádostí mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů získat až 80% dotaci na výdaje spojené s investicemi, které souvisí s výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest včetně souvisejících objektů a vybavení. Do nákladů je možno zahrnout i projekční a průzkumné práce nebo nákup pozemků. Žádosti o dotaci se budou přijímat v dubnu roku 2018.


Příjem žádostí:
3. - 24. 4. 2018

O dotaci může žádat: 
- Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami včetně:
- sdružení s právní subjektivitou nebo
- spolků,
- vysokých škol se školním lesním podnikem,
- středními školami nebo učilišti se školním polesím,
- obce, dobrovolné svazky obcí
- právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji

Dotace je určena na: 
- investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic
- projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace: 
- 80 % výdajů
- min. výdaje 10 tis. Kč na projekt, max. 8 mil. Kč na projekt

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.