20. října 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018

Obce do 3000 obyvatel nebo svazky obcí mohou nyní žádat o dotaci z MMR na akce na podporu obnovy a rozvoje venkova, které budou realizovány v roce 2018. Finance lze získat např. na obnovu sportovní infrastruktury, vybudování a obnovu míst pasivního odpočinku, rekonstrukci místních komunikací nebo na na sdílení zkušeností s programy rozvoje venkova. Dotace je až 80 % z nákladů dle druhu programu a žádosti se mohou podávatdo 15. 1. 2018.

Příjem žádostí: 
do 15. 1. 2018, 12:00 hod.

Dotační titul č. 1 
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Dotaci lze získat na:
- Obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.) 
- Komplexní úpravu veřejných prostranství 
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně 
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení 
- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku 

O dotaci může žádat: 
- Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže a obec, která s titulem „Zelená stuha ČR roku 2017“ bude reprezentovat ČR na evropské úrovni 

Výše podpory: 
- Až 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

Dotační titul č. 2 
Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Dotaci lze získat na: 
- Úpravu veřejných prostranství 
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně 
- Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) 
Místem pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo musí být veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno.

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 
- Svazek obcí, a to pouze v případě, kdy žadatelem nemůže být pouze jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 50 tis. Kč – max výše dotace 400 tis. Kč 

Dotační titul č. 3
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

Dotaci lze získat na: 
- Prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova 

Jaké výdaje je možno podpořit: 
- Náklady přímo související s realizací akce – pronájem prostor, techniky, lektorné, občerstvení (limit do 300 Kč/osoba/den) 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 
- Svazek obcí, registrován v souladu se zákonem o obcích 

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50 % 
- max výše dotace 200 tis. Kč

Dotační titul č. 5 
Podpora obnovy místních komunikací 


Dotaci lze získat na: 
- Obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součástí: 
    o Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
    o Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) 
    o Napojení na příslušnou pozemní komunikaci (jsou-li v majetku obce) 
o   Dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
-       Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, pokud slouží výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace 
-       Obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galerií, opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdí, tarasy, násypy a svahy, dělící pásy a příkopy
Dotace není poskytována na výstavbu nových místních komunikací; opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků; inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení; veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače. 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 

Výše podpory: 
- Až 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 200 tis. Kč – max výše dotace 1 mil. Kč

Dotační titul č. 6
Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotaci lze získat na: 
- rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a účelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy
- rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen
- doplňkově také na náklady spojené s rekonstrukcí nebo modernizací sociálního zařízení

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel, která je zřizovatelem základní školy

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 500 tis. Kč – max. výše dotace 5 mil. Kč 

Ostatní podmínky: 
Obce nebo svazek obcí musí mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový plán. 
Je možno podat pouze jednu žádost do každého dotačního titulu. 
Náklady musí vzniknout nejdříve 1.1.2018 a dotace musí být vyčerpána v roce 2018.