4. listopadu 2016

ICT a sdílené služby pro začínající podniky

Nově podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 60% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. Dotace je určena na mzdové náklady na pracovníky, nájemné, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW. Příjem žádostí se očekává od února 2018.

Příjem žádostí: 
2/2018 - 6/2018

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje definici mikropodniku (zaměstnává méně než 10 osob)

Podporované aktivity: 
- tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Na co lze získat dotaci: 
- osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů
- nájemné
- služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč
- hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých výdajů
- ostatní výdaje související s projektem

Výše dotace: 
- 60 % způsobilých výdajů
- dotace min. 0,5mil. Kč – max. 4 mil. Kč, v rámci de mimimis

Ostatní podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimálně 2 nová pracovní místa a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě
- počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost
- doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data podání žádosti. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31.12.2020
- systém sběru žádostí je kontinuální