9. listopadu 2016

Podpora sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu sociální práce, přístupu k bydlení a zaměstnání nebo jiných veřejných služeb, které přispívají k lepšímu začlenění do společnosti. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 4. 1. 2017.

Příjem žádostí:
26. 10. 2016 - 4. 1. 2017 12:00

O dotaci může žádat:
- nestátní neziskové organizace
- sociální družstva
- obce, dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované obcemi a kraji
- poskytovatelé sociálních služeb

Na co lze získat dotaci:
- podpora sociální práce jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebosociálním vyloučením ohrožených
     - podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce
     - podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní péče) - komunitní sociální práce a komunitní centra
- podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče
- podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení
- podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení
- podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb
- podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
- podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

Výše dotace:
- nestátní neziskové organizace - 100 %
- podnikající subjekty - 85 %
- územně samosprávné celky a jejich zřizované organizace - 95 %
- min. výše nákladů 1 mil. Kč, max. výše nákladů 15 mil. Kč

Další podmínky:
Aktivity musí směřovat k podpoře skupin osob, které jsou definovány v tomto dokumentu.
Není podporována poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.