15. listopadu 2016

Potenciál

Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců včetně podnikajících fyzických osob, zemědělských podnikatelů, vysokých škol a výzkumných institucí mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Příjem žádostí je plánován do 30. 11. 2017, může však být předčasně ukončen.

Příjem žádostí: 
do 30. 11. 2017

O dotaci mohou žádat:
- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) včetně podnikajících fyzických osob, zemědělských podnikatelů, vysokých škol a výzkumných organizací - výzkum musí být prováděn ve stanovených oborech podnikání  
- podnikatelské subjekty musí mít uzavřena min. 2 účetní období

Výše dotace: 
- max. 50% výdajů 
- min. výše dotace 2 mil. Kč, max. 50 mil. Kč

Dotaci lze získat na:
- výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
-  dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
- dlouhodobý nehmotný majetek (pouze do výše max. 50 % investičních nákladů)
- náklady na povinnou publicitu projekt
Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout max. 10 % způsobilých výdajů projektu, náklady na pořízení stavby a novostavby max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů.

Další podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)
- minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí 4 mil. Kč
- systém sběru žádostí je kolový
- příjem žádostí může být pozastaven při dosažení požadovaných dotací ve výši dvojnásobku alokace výzvy