14. listopadu 2016

Technologie, IV. výzva

Malé podniky do 50 zaměstnanců mohou nyní žádato o dotaci na  pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány pouze ve vybraných regionech. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Příjem žádostí:
9. 12. 2016 - 28. 2. 2017 v 8:00

O dotaci mohou žádat:
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 50 zaměstnanců) s uzavřenými min. 3 účetními obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW
- výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie

Výše dotace:
45 % ze stanovených nákladů
 - dotace min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- příjemce dotace má povinnost k datu ukončení realizace projektu vytvořit a udržet po dobu udržitelnosti nová pracovní místa v počtu dle velikosti podniku:
 do 10 zaměstnanců - 2 pracovní místa
 od 10 zaměstnaců včetně do 25 zaměstnanců - 3 pracovní místa
 od 25 zaměstnanců včetně do 50 zaměstnanců - 4 pracovní místa
- příjemce je povinen zvýšit ve 12 měsících od ukončení projektu tržby o min. 10 % a tuto hodnotu udržet po celou dobu udržitelnosti
- projekt musí být realizován ve vybraných regionech, definovaných zde
- každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena
- systém sběru žádostí - kontinuální