14. listopadu 2016

Technologie, VII. výzva

Malé podniky a střední podniky a OSVČ do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  zajišťující propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Dotace činí až 45 %. Příjem žádostí je do poloviny května. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Příjem žádostí:
12. 2. 2018 - 14. 5. 2018

O dotaci mohou žádat:
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 250 zaměstnanců) s uzavřenými min. 3 účetními obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti

Na co lze získat dotaci: 
- pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu


Jaké výdaje je možné podpořit:
- dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného podnikání
- výdaje na pořízení provozních souborů, přičemž provozním souborem se míní  souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase
Výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % výdajů na nevýrobní technologi (viz rozdělení níže).

Výše dotace:
45 % ze stanovených nákladů u malého podniku (do 50 zaměstnanců)
35 % ze stanovených nákladů u středního podniku (od 50 do 250 zaměstnanců)
 - dotace min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- příjemce je povinen mít nejpozději k podpisu smlouvy o přidělení dotace uzavřenou smlouvu s poskytovatelem služby cloud po dobu min. 5 let po ukončení projektu
- příjemce je povinen zachovávat investice a obor činnosti na místě podnikání uvedeném v žádosti po dobu min. 5 let po ukončení projektu

- každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena
- systém sběru žádostí - kontinuální

Výrobní technologie slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho části nebo polotovaru, který je dále zpracováván (obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy apod.).  
Nevýrobní technologie je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Technologie zajišťuje měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.; diagnostická zařízení strojů výrobních a nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí; infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat; technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců. Jedná se např. o měřící přístroje, přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně položek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.