15. listopadu 2016

Technologie pro začínající podniky, výzva VI.

Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců s dobou existence do tří let mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Příjem žádostí je plánován až do 12. 2. 2018.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.


Příjem žádostí: 
do 12. 2. 2018 v 10:00 hod.

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 50 zaměstnanců) s podnikatelskou historií max. 3 roky (podnikatelská historie se vztahuje také na všechny jednatele a společníky)
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti 

Na co lze získat dotaci:  
- dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
- drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku

Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů 
- dotace min. 100 tis. Kč a max. 224 999 tis. Kč
- celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 tis. Kč

Ostatní podmínky:
- příjemce dotace má povinnost do tří let od ukončení realizace projektu kumulativně zvýšit nárůst tržeb o 300 % oproti výši vyplacené dotace
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- doba realizace nesmí být delší než 9 měsíců od podání žádosti o podporu
- systém sběru žádostí - průběžná