15. listopadu 2016

Technologie pro začínající podniky, výzva V.

Malé podniky do 50 zaměstnanců s dobou existence do tří let mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Příjem žádostí je plánován od října roku 2017.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve. 

Příjem žádostí: 
10/2017 - 10/2018

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 50 zaměstnanců) s podnikatelskou historií max. 3 roky
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti 

Na co lze získat dotaci:  
- dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
- drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku

Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů 
 - dotace min. 100 tis. Kč a max. 225 tis. Kč

Ostatní podmínky: 
- příjemce dotace má povinnost k datu ukončení realizace projektu vytvořit a udržet po dobu udržitelnosti 1 nové pracovní místo 
- příjemce dotace má povinnost do tří let od ukončení realizace projektu kumulativně zvýšit nárůst tržeb o 300 % oproti výši vyplacené dotace
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost vyřazena z hodnocení
- systém sběru žádostí - průběžná