9. prosince 2016

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin

V rámci podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce byla vyhlášena další výzva. Až 100 % dotaci mohou čerpat neziskové organizace, obce i vzdělávací organizace včetně škol. Podporu je možno získat na vzdělávání osob z cílové skupiny, mzdové příspěvky pro tyto osoby, mzdové náklady pracovníků, nákup infrastruktury či školícího vybavení. Příjem žádostí probíhá do poloviny března příštího roku.Příjem žádostí: 
30. 11. 2016 - 15. 3. 2017 16:00

O dotaci může žádat:
Obce, dobrovolné svazky obcí
Nestátní neziskové organizace - spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, církevní právnické osoby
Vzdělávací a poradenské organizace včetně škol
Všichni žadatelé musí prokázat min. 1 rok existence (k 30. 5. 2016).

Podpora je směřována na:
- lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo profesní přípravě
- osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- imigranti a azylanti
- osoby s kumulací handicapů na trhu práce, které splňují alespoň dvě z následujích charakteristik:
     - osoby ve věku 50 a více let
     - osoby s nízkou úrovní kvalifikace
     - osoby se zdravotním postižením

Aktivity, na něž je možno získat dotaci:
Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti vzdělávání
Bilanční a pracovní diagnostika
Motivační aktivity
Rekvalifikace
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a vytváření nových pracovních míst
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Výdaje, na něž je možno získat dotaci:
min. 1 500 tis. Kč - max. 6 mil. Kč
- osobní náklady, mzdové příspěvky
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy
- nákup služeb (pronájem prostor, služby bilanční diagnostiky)

Výše dotace: 
Neziskové organizace..........100 %
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona...... 100 %
Veřejné vysoké školy..............................95 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku...95 %
Obce, svazky obcí................. 95 %
Soukromé subjekty.................... 85 %

Další podmínky: 
Projekt může být realizován max. 24 měsíců, nejzazším datumem pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2019.
Dopad aktivit musí být mimo hl. m. Prahy.