23. ledna 2017

Dotace pro začínající podnikatele JMK 2017

Začínající podnikatelé s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje mohou žádat o dotaci na rozjezd svého podnikání. Dotaci můžete získat až na 50 % nákladů, max. 80 tis. Kč. Žádosti se mohou podávat od 14. února až do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti jsou hodnoceny a podporovány dle pořadí, v jakém přišli. Včasné podání žádosti, která je formálně v pořádku, výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.

Podávání žádostí: 
od 14. 2. do vyčerpání finančních prostředků (nejpozději do 29. 9. 2017 do 13:00) 

Dotaci mohou získat: 
- Drobní začínající podnikatelé – fyzické osoby 
o S trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje o Oprávněni k podnikání na území ČR podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo podle jiného zvláštního předpisu. 
o nejsou zakladatelem či společníkem obchodní korporace nebo družstva ani společníkem PO podnikající mimo území ČR a nebyla jimi ani v období 5 let před podáním dotace 

Na co lze získat dotaci (uznatelné náklady)
- Pořízení budov a staveb 
- Pořízení strojů a zařízení vč. příslušenství a náhradních dílů
- Pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení 
- Reklamu a nákup reklamních předmětů 
- Nákup pozemku 
- Pořízení nábytku do provozovny 
- Pořízení nářadí 
- Pořízení licencí a patentů 
- Tvorbu webových stránek 
- Tvorbu katalogu zboží 
- Leasing 
- Úhradu nájemného za prostory, v nichž je vykonávána podnikatelská činnost 

Výše dotace: 
- 50% celkových uznatelných nákladů (viz výše)
- Min. 30 tis. Kč – max. 80 tis. Kč 
- Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy 

Další podmínky: 
- Registrace k podnikání vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci nebo v roce předchozím. Tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo obnovena minimálně po 5 letech od ukončení a pozastavení všech živností se zápisem v příslušném rejstříku. 
- Projekt předložený žadatelem bude realizován minimálně 1,5 roku ode dne platnosti a účinnosti „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rozvoj podnikatelského projektu“. 
- Prostředky dotace je možné použít na výdaje vynaložené na projekt, které vznikly až po dni registrace žadatele jako podnikatele a na výdaje vynaložené nejpozději do 6 měsíců od platnosti a účinnosti smlouvy. 
- Poskytnutou dotaci nelze použít na: úhradu mezd; nákup zboží; nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s projektem; nákup dopravního prostředku; úhradu úroků z úvěrů a půjček; penále, pokuty; náhrady škod a manka; pojistné; pohoštění a dary; běžné provozní výdaje (telefonní služby, energie, bankovní poplatky); úhradu členských příspěvků v profesních organizacích; zálohové platby; DPH v případě, kdy příjemce dotace má nárok na odpočet DPH na vstupu; výdaje na právní spory; výdaje na pořízení výzdoby provozovny; výdaje na pořízení majetku, který již byl plně hrazen z příspěvku od úřadu práce; ostatní výdaje, které nesouvisejí s projektem.