16. ledna 2017

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven


Fyzické nebo právnické osoby podnikající v zemědělství, lesnictví nebo souvisejícím odvětví (zahradnictví, rybníkářství, zpracování dřeva, výroba vlákniny atd.) mohou získat 50% dotaci na pořízení strojů, technologií, zařízení určené na zpracování dřeva. Žádosti o dotaci se budou přijímat od 3. dubna.


Příjem žádostí: 
3. - 24. 4. 2018

O dotaci může žádat: 
- fyzické nebo právnické osoby do 50 zaměstnanců podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, tj.: 
          o zemědělský podnikatel, tzn. FO nebo PO podnikající v zemědělské výroby v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. 
            o držitel živnostenského oprávnění k provozování volné živnosti v oboru: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, činnost odborného lesního hospodáře, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 
- obce a PO založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí

Dotace je určena na: 
- stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva 
- nákup nemovitosti max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Výše podpory: 
- 50 % způsobilých výdajů 
- min. výdaje na projekt 10 tis. Kč a max. 5 mil. Kč
 
Další podmínky:  
Projekt lze realizovat na území ČR mimo hlavního města Prahy. 
V případě podpory investic do zvyšování hodnoty lesnických produktů jsou investice související s použitím dřeva jako suroviny nebo zdroje energie omezeny na všechna pracovní operace před průmyslovým zpracováním. Za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování) a dále sušení a impregnace masivního dřeva. 
Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. 
Dotaci nelze poskytnout na: nákup použitého zařízení, zaškolení obsluhy nakoupeného zařízení, CNC stroje, velkoplošné dělící a velkoplošné formátovací pily, technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin, fotovoltaické panely sloužící pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě, manipulátor (stroj s nosičem nákladu umístěným na výložníku, nakladač (stroj s nosičem nákladu umístěným na ramenech).
V případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, je třeba k žádosti přiložit platné povolení stavebního úřadu.