4. ledna 2017

Úspory energie v podnicích - výzva IV.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od července do konce roku 2018.

Příjem žádostí: 
7 - 12/2018

O dotaci mohou žádat: 
- subjekty podnikajicí ve vymezených oborech s historií déle než dva roky

 Podporované aktivity: 
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace, např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 5001
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
-  využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
- instalace akumulace elektrické energie 

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- energetický posudek

Výše dotace: 
50 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
40 % ze stanovených nákladů pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)
30 % ze stanovených nákladů pro velké podniky
- výše dotace min. 500 tis. Kč a max. 400 mil. Kč
- max. absolutní výše dotace na energetický posudek činí 350 tis. Kč, zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů

Ostatní podmínky:
- podporovány nejsou: komerční turistická zařízení (hotely, lázně, restaurace atd.); výzkumné, vývojové a pilotní projekty; rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov; úspora paliv používaná ve všech dopravních činnostech bez ohledu na hospodářské odvětví, pokud se jedná o úspory energie v sektoru dopravy (pozemní a potrubní doprava, vodní doprava a letecká doprava)
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat max. 15 žádostí o dotaci
- systém sběru žádostí: kontinuální