3. května 2017

Podpora procesů v sociálních službách a rozvoje sociální práce

Organizace, které poskytují sociální služby a činnosti v oblasti sociální práce, mohou získat dotaci na rozvíjení svých služeb, vzdělávání pracovníků nebo zavádění komplexních programů v oblasti sociálních služeb. Dotace je až do výše 100 %. Žádosti se mohou podávat do konce července.


Příjem žádostí: 
28. 4. -31. 7. 2017

O dotaci mohou žádat: 
- organizace zřizované kraji
- obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi
- nestátní neziskové organizace
- poskytovatelé sociálních služeb
V této výzvě nemohou žádat zařízení sociálních služeb zřizované MPSV. 

 Podporované aktivity:Na co lze získat dotaci:
- osobní náklady
- nákup služeb
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy

Výše dotace: 
- pro NNO: 100 % z výdajů
- pro podnikatelské subjekty: 85 % z výdajů
- pro územně správní celky a jimi zřizované organizace: 95 % z výdajů
Minimální výše výdajů činí 500 tis. Kč a maximální výše 15 mil. Kč.

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- nelze podpořit projekty zaměřené pouze na vzdělávání
- v rámci projektů není možné podpořit běžný provoz sociální služby včetně přímé práce s klientem (např. mzdy sociálních pracovníků apod.). Je možné podpořit pilotní ověření nových řešení, jejichž součástí může být také přímá práce s klienty. Uvedené obdobně platí také pro přímou práci sociálních pracovníků a jiných odborníků
- sociální práce je chápána následujícím způsobem: výkon sociální práce realizovaný sociálními pracovníky, kteří splňují předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a vykonávají činnost sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- minimálně 60 % z celkového počtu podpořených osob musí v rámci aktivit projektu absolvovat více než 40 hodin
- v rámci vzvy není podporováno: supervizní výcviky, tvorba nových vzdělávacích programů/kurzů, vytvoření e-learningu, počítačové a jazykové kurzy, komunitní pláování, mzdové příspěvky na náhradu mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti v dalším vzdělávání