3. května 2017

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Obce, kraje nebo například neziskové organizace mohou získat až 95% dotaci na výstavbu, rekonstrukci a vybavení polyfunkčních komunitních center. 
Jedná se o prostory, v nichž bude poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Žádosti se mohou podávat do 16. listopadu.

Příjem žádostí: 
19. 5. - 16. 11. 2017

O dotaci mohou žádat: 
- kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji 
- obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi 
- dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované DSO, organizace zakládané DSO 
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace - musí vykonávat činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním  postižením a znevýhodněných osob, sociální služby, aktivity sociálního začleňování 

Na co lze získat dotaci: 
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování služeb
- nákup budov
- vybavení pro zajištění provozu zařízení (pouze v případě výstavby, rekonstrukce nebo úpravy objektu) 
- nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu)
- demolice 
- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky) 
- zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) 
- projektová dokumentace stavby, EIA 
- příprava a realizace zadávacích řízení, studie proveditelnosti 
- povinná publicita 
- nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Výše dotace:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace............90 % výdajů 
Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.........................95 % výdajů
Celkové výdaje – min. 10 mil. Kč, max. 20 mil. Kč 

Další podmínky: 
V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Provozované sociální služby mohou být realizovány v terénní nebo ambulantní formě. Není možné poskytovat sociální služby v pobytové formě.
Povinným požadavkem je poskytování základního sociálního poradenství ze strany kvalifikovaného sociálního pracovníka v době udržitelnosti.
Žadatel musí být pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.