3. května 2017

Vysokorychlostní internet, výzva I.

Provozovatelé veřejných sítí elektronických komunikací a držitelé nezbytných oprávnění k provozu těchto sítí mohou nyní získat až 75 % dotaci na rozšíření stávajících a budování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 26. září.


Příjem žádostí: 
26. 4. - 26. 9. 2017 ve 12:00 hod.

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě
- je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

 Podporované aktivity: 
- zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s  pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě
- zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s  za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

Na co lze získat dotaci:
- investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury
- investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro budování sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, například zajištění zemních prací s cílem umožnit umístění kabelovodu, či zřízení nadzemního vedení sítě elektronických komunikací
- investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) včetně investičních nákladů na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. energetických přípojek)

Výše dotace: 
- max. 75 % způsobilých výdajů
- minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- projekt musí být bezpodmínečně realizován na tzv. bílých místech, tj. adresních místech obytných budov (viz příloha č. 9 výzvy), ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek
- projekt musí směřovat právě do jedné z intervenčních oblastí
- systém sběru žádostí: kolový