30. května 2017

Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ

Školy, neziskové organizace nebo obchodní korporace mohou získat dotaci na zřízení a provoz zařízení pro péči o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v celé ČR.
Podpora je určena zejména na mzdy pečujících osob a dále na nákup zařízení a vybavení a další související náklady.
Žádosti o dotaci je možno podávat do 29. 9.


Příjem žádostí:
29. 5. - 29. 9. 2017 14:00

O dotaci mohou žádat: 
- školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
- obchodní korporace, státní podnik, OSVČ
- NNO
- kraje, organizace zřizované kraji
- obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí

Podporované aktivity: 
1. podpora zařízení péče o děti 1. stupně základní školy - primární aktivita
Minimální kapacita zařízení je 5 dětí, rozměrem min. 2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě. 
Zařízení péče o děti představuje péči o děti pouze v pracovních dnech (včetně vyhlášeného ředitelského volna), ale mimo školních prázdnin.
2. příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový) - doplňková aktivita
Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu nesmí činit víe než 40 % osobních nákladů na relizaci primární aktivity
Pouze v pracovních dnech školních prázdnin (vyhlášených MŠMT).
Maximální délka jednoho turnusu je 10 pracovních dní, minimální počet přihlášených dětí je 5.
3. doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - doplňková aktivita
Osobní náklady pečujících osob na tuto aktivitu nesmí činit více než 10 % osobních nákladů na realizaci primární aktivity.
Přihlášené děti musí být zároveň přihlášeny v primární aktivitě.

Na co lze získat dotaci: 
- osobní náklady pečujících osob a projektového manažera 
- ostatní výdaje do výše 40 % z osobních nákladů - nákup zařízení a vybavení, energie, nájem, internet, stravné dětí apod.

Výše dotace:
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)...........95 %
Kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí.......95 %
Neziskové organizace.....100 %
Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona....100 %
Obchodní korporace, státní podniky, OSVČ.......85 %

Způsobilé náklady: min. 1 mil. Kč - max. 9 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Pro žadatele o dotaci je povinné je partnerství se školou a školským zařízením v rámci realizace projektu.
Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim Vyhlášky č. 74/2005 Sb., ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení, či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Cílem výzvy je zajištění péče o tuto skupinu dětí v době mimo školní vyučování v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Jde v ní o posílení služeb zajišťujících péči o děti, nikoliv o mimoškolní vzdělávací aktivity.
Maximální délka  realizace projektu je 36 měsíců, nejzazší datum pro ukončení je 30. 6. 2021.