20. září 2017

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - výzva II

Mimopražské podnikající fyzické a právnické osoby  mohou získat dotaci na náklady spojené s instalací fotovoltaických systémů včetně nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu. Dotace činí až 80 %.
Podpora je určena na pořízení a instalaci panelů, inženýrskou činnost a také zpracování energetického posudku.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce dubna roku 2018.

Příjem žádostí: 
2. 1. 2018 - 30. 4. 2018

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby s minimálně dvěma uzavřenými obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti

Na co lze získat dotaci: 
- projektová dokumentace stavby
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek 
- inženýrská činnost
- energetický posudek

Způsobilé výdaje tvoří investiční náklady z OZE ponížené o 8 862,63 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu.

Výše dotace:
80 % ze způsobilých výdajů pro malý podnik (max. 49 zaměstnanců)
70 % ze způsobilých výdajů pro střední podnik (50 – 249 zaměstnanců)
60 % ze způsobilých výdajů pro velký podnik (250 a více zaměstnanců)
výše dotace min. 300 tis. – max. 100 mil. Kč

Další podmínky: 
- nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- projekt nesmí být realizován v hl. m. Praha
- není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
- projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ
- příjemce dotace musí zachovat investici po dobu min. 5 let po ukončení realizace projektu
- maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE.
- výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než třicet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.
- v případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.