27. září 2017

Obnovitelné zdroje energie

Podniky i podnikající fyzické osoby včetně zemědělců mohou získat až 80% dotaci na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Konkrétně se jedná o vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavbu či rekonstrukci zdrojů kombinované výrobu tepla a energie z biomasy nebo malých vodních elektráren. Žádosti se mohou podávat až do konce února roku 2018.

Příjem žádostí: 
do 28. 2. 2018

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty včetně OSVČ a u aktivity vyvedení tepla/bioplynu ze stávajících BPS také zemědělští podnikatelé, kteří se hodlají soustředit/již se soustředí na oblast výroby energie z obnovitelných zdrojů energie
- subjekty podnikajicí ve vymezených oborech s historií déle než dva roky

 Podporované aktivity: 
a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
d) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek
- stavební práce
- dlouhodobý nehmotný majetek
- energetický posudek

Výše dotace:
- dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 - max. absolutní výše dotace na energetický posudek činí 350 tis. Kč

Opatření týkající se MVE, KVET z biomasy a výtopen z biomasy:
- 80 % u malých podniků (max. 50 zaměstnanců)
- 70 % u středních podniků (50 - 249 zaměstnaců)
- 60 % u velkých podniků (více než 250 zaměstnanců)

Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
- 50 % u malých podniků (max. 50 zaměstnanců)
- 45 % u středních podniků (50 - 249 zaměstnaců)
- 40 % u velkých podniků (více než 250 zaměstnanců)
 
Ostatní podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- není možno podpořit výstavbu či rekonstrukci solárních, větrných, geotermálních či bioplynových stanic
- nelze získat dotaci na využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kd by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
- není podporována instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW
- vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu
- v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat max. 4 žádosti o dotaci
- systém sběru žádostí: kolový