21. září 2017

Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze

Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty, jejichž aktivity jsou určeny pro sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu komunitního života nebo vznik a rozvoj sociálních podniků. Dotace je primárně určena na neinvestiční náklady, které tvoří osobní náklady, cestovné nebo nákup služeb. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. ledna 2018.

Příjem žádostí:
23. 10. 2017 - 23. 1. 2018 v 16:00

O dotaci může žádat:
nestátní neziskové organizace
veřejné instituce (pouze pro aktivitu Podpora komunitního života)
podnikatelské subjekty (pouze pro aktivitu Podpora sociálního podnikání)

Jaké aktivity jsou podporovány:

Podpora aktivizace komunitního života:
- sociálně kulturní aktivity - divadelní představení, výstava fotografií
- výchovně vzdělávací aktivity - doučování, motivační semináře
- environmentální aktivity - zvelebování životního prostředí, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch
- volnočasové aktivity nekomerčního charakteru - volnočasové aktivity pro mládež, mezigenerační soužití
- komunitní sociální práce - musí být vykonávána kvalifikovaným sociálním pracovníkem
- aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
- aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci - kluby matek, mateřská centra, předškolní kluby nebo rodičovské skupiny
- prevence ztráty bydlení - formou protidluhového pradenství, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
- osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu
- aktivity zvyšující pvoědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených
- aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni

Vznik a rozvoj sociálních podniků:
- založení nového provozu pro sociální podnikání a zahájení nových podnikatelských aktivit
- rozšíření aktivit sociálního podniku o nový obor podnikání při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin
- kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin
- transformace podniku na sociální podnik při současném rozšíření aktivit podniku o nový obor podnikání či kapacitním rozšíření stávajících podnikatelských aktivit a navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin
- sociální podnikání podniků, jež byly pdopořeny ve výzvě č. 25

Aktivity musí být určeny pro tyto cílové skupiny:
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou - pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci - pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- senioři - pouze v aktivitě Podpora aktivizace komunitního života
- osoby bez příštřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu
- nezaměstnané osoby starší 50 let - pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání
- osoby dlouhodobě nezaměstnané (min. 6 měsíců) - pouze v aktivitě Podpora sociálního podnikání
Všechny osoby z cílových skupin musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo se více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

Podpora je určena na:
- osobní náklady
- cestovné
- hmotný a nehmotný majetek
- nákup služeb
- nájemné

Výše dotace:

Aktivita Podpora komunitního života
Nestátní nezisková organizace.............. 100 %
Hl. m. Praha, MČ hl. m. Prahy, PO hl. m. Prahy, PO MČ hl. m. Prahy.......95 %
PO vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.......100 %
Ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou nebo MČ hl. m. Prahy.........85 %
Dotace min. 1 mil. Kč a max. 6 mil. Kč

Aktivita Podpora sociálního podnikání
Všichni oprávnění žadatelé.... 100 %
Dotace min. 1 mil. Kč a max. 5 250 tis. Kč

V případě kombinace obou aktivit min. 1 mil. Kč a max. 7 mil. Kč

Další podmínky:
U aktivity sociální podnikání není podporována již zavedená činnost sociálního podniku (mimo projektů podpořených ve výzvě č. 25).
Není podporován vznik sportovních center a hal, sportovišť apod., ani rozvoj již existující sportovní infrastruktury, včetně zařízení a vybavení.
Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o podporu.
Registrované sociální služby podle zákona č. 108/200G Sb., o sociálních službách nejsou v této výzvě podporovány.
Aktivity, do nichž budou přímo zapojeny osoby z cílových skupin, musí být realizovány minimálně tři čtvrtiny doby realizace projektu.
Realizace projektu musí být zahájena do šesti měsíců od schválení podpory.
Maximální objem nákladů investičního charakteru na celkových přímých nákladech projektu je 15 %.