21. září 2017

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociáního bydlení v Praze

Nestátní neziskové organizace a veřejné instituce, které se zabývají sociálně vyloučenými osobami nebo osobami ohroženými sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života nebo podporu sociálního bydlení. Dotace je primárně určena na investiční náklady, které zahrnují nákup nemovitostí, rekonstrukci a modernizaci objektů a nákup zařízení a vybavení. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. března 2018.

Příjem žádostí:
23. 10. 2017 - 23. 3. 2018 v 16:00

O dotaci může žádat:
nestátní neziskové organizace
veřejné instituce

Jaké aktivity jsou podporovány:

A) Podpora sociálních služeb
- vznik sociálních služeb - azylový dům, nízkoprahová denní centra, terénní programy, dům na půl cesty, kontaktní centrum, krizová pomoc
- rozvoj sociálních služeb (modernizace bez navyšování kapacity) - azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace.

B) Podpora aktivizace komunitního života
- vznik kulturně komunitního centra
- rozvoj kulturně komunitního centra

C) Podpora sociálního bydlení (sociální byt, dostupný byt, chráněné bydlení)

- vznik bytů sociálního bydlení
- rozvoj bytů sociálního bydlení

Aktivity musí být určeny pro tyto cílové skupiny:

Podpora sociálních služeb a Podpora aktivizace komunitního života

- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez příštřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
- osoby závislé a ohrožené závislostmi
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Podpora sociálního bydlení
- osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
- rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou
- děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
- senioři
- osoby bez příštřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
- příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
- oběti domácího násilí
- osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
- osoby po (ve) výkonu trestu

Podpora je určena na:
- rekonstrukce a modernizace objektů
- nákup nemovitého majetku
- nákup nového či použitého zařízení a vybavení
- pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu
Ve skupině aktivit Sociální bydlení není podporováno pořízení bytů sociálního bydlení formou výstavby ani nákupu.

Výše dotace:

Nestátní nezisková organizace.............. 100 %
Hl. m. Praha, MČ hl. m. Prahy, PO hl. m. Prahy, PO MČ hl. m. Prahy....90 %
Ostatní organizace zřízené či založené hl. m. Prahou nebo MČ hl. m. Prahy.........85 %

Podpora sociálních služeb
min. 500 tis. Kč - max. 55 mil. Kč
Podpora aktivizace komunitního života
min. 500 tis. Kč - max. 15 mil. Kč
Podpora sociálního bydlení
min. 500 tis. Kč - max. 13 nebo 40 mil. Kč
Kombinace aktivit
min. 500 tis. Kč - max 55 mil. Kč

Další podmínky:
Realizace projektu musí být zahájena do šesti měsíců od schválení podpory.