4. září 2017

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro děti předškolního věku

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace i podniky mohou získat až 100%
dotaci na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin pro děti předškolního věku. Výše dotace je určena dle jednotkových sazeb. Příjem žádostí je od 2. listopadu. Výzva je průběžná, finanční prostředky tedy budou přidělovány postupně přicházejícím žádostem, které splní podmínky.

Příjem žádostí:
2. 11. 2017 - 1. 2. 2018

O dotaci mohou žádat: 
- kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí
- poradenské a vzdělávací instituce
- veřejné výzkumné instituce
- nestátní neziskové organizace
- proesní a podnikatelská sdružení
- obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, PO vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
- školy a školská zařízení, vysoké školy
- OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
- sociální partneři (definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR) a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace s uzavřenou kolektivní smlouvou vyššího stupně


Podporované aktivity: 
- provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti
- vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.
Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant.

Výše dotace:

Typ organizace
Výše dotace
Organizační složka státu, příspěvkové organizace státu
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
Neziskové organizace
100 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
Kraje, obce, organizační složky krajů a obcí
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí
Veřejné vysoké školy (kromě státních VŠ) a výzkumné organizace
95 %
Ostatní výše uvedené subjekty
85 %

Celkové náklady projektu jsou počítány z jednotkových nákladů dle uvedené tabulky:


Výše celkových nákladů projektu může činit min. 942 tis. Kč a max. 5 448 606 Kč.

Ostatní podmínky:
Podporu mohou získat pouze zařízení péče o děti, která jsou provozována mimo režim školského zákona.
Podpora je poskytována pro zařízení s minimální kapacitou 5 dětí a maximální kapacitou 24 dětí.
Podporovaná jsou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.
Dotaci na provoz dětské skupiny, tj. pouze na podporovanou aktivitu č. 1, může získat pouze subjekt, který k 1. 9. 2017 provozoval zařízení péče o děti po dobu nejméně 6 měsíců nebo navazuje na činnost jiného subjektu, který toto zařízení provozoval, a to v jednom z těchto režimů:
- dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
- zařízení provozované na základě vázané nebo volné živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců, nejzazší datum pro ukončení je 31.12. 2020.  
Výzva je průběžná. 
Podpora de miminis.