12. září 2017

Technologie - ITI Ostrava

Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na  pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány pouze ve vybraných obcích zařazených do strategie ITI Ostravsko. Nejprve je podávána žádost na ITI Ostravsko, které se mohou podat do 12. října. Následně po potvrzení souladu se strategií je možno podat žádost o dotaci.

Příjem žádostí:
v rámci ITI - 13. září - 12. října
po schválení souladu se strategií ITI - max. do 7. září 2018, 8:00 hod.

O dotaci mohou žádat:
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 250 zaměstnanců) s uzavřenými min. 3 účetními obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti
- realizace projektu musí probíhat ve vybraných obcích 

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW
- výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů; dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software, pokud je tento software součástí pořizovací ceny technologie

Výše dotace:
45 % ze stanovených nákladů pro malý podnik (max. 49 zaměstnanců)
35 % ze stanovených nákladů pro střední podnik (50 - 249 zaměstnanců)
 - dotace min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- příjemce dotace má povinnost k datu ukončení realizace projektu vytvořit a udržet po dobu pěti let nová pracovní místa v počtu dle velikosti podniku:
 do 10 zaměstnanců - 1 pracovní místo
 od 10 zaměstnaců včetně do 25 zaměstnanců - 2 pracovní místa
 od 25 zaměstnanců včetně do 50 zaměstnanců - 3 pracovní místa
- příjemce je povinen zvýšit ve 12 měsících od ukončení projektu tržby z vlastních výrobků a služeb o min. 10 % oproti hodnotě v posledním uzavřeném období před podáním žádosti o dotaci a tuto hodnotu udržet po dobu pěti let
- každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- automaticky podávané žádosti nebudou z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev akceptovány; pokud žadatel zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost bez dalšího hodnocení vyřazena
- systém sběru žádostí - kontinuální