24. října 2017

Vznik podporovaného bydlení v roce 2018

Obce, kraj nebo podnikatelské subjekty mohou nyní žádat na dotaci na vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení. Dotace činí v případě výstavby bytu 600 tis. Kč/byt, v případě pořízení bytu pak 80 % z kupní cesty, max. 400 tis. Kč/byt. Příjem žádostí je do 5. ledna 2018.

Příjem žádostí: 
13. 10. 2017 – 5. 1. 2018, 16:00 hod.

Dotaci lze získat na: 
-         Vznik podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života

Náklady:
-                Výdaje na zařízení staveniště
-                Demoliční práce vyjma demolice původní stavby
-         Pozemní úpravy a stavební práce související s výstavbou, doprava materiálu, demontáž a likvidace stávajícího zařízení, uložení na skládce, revize a zkoušky

O dotaci může žádat:
- obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy
- příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem
- veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnost
- sociální družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev

Výše podpory: 
- výstavba max. 600 tis. Kč na jeden byt
- pořízení (koupě či vydražení) bytu – max. 80 % z kupní ceny či odhadní ceny bytu stanovené znalcem (dotace se stanovuje z nižší hodnoty), max. 400 tis. Kč na jeden byt

Ostatní podmínky:
Dotace není určena na výdaje na pořízení pozemku, budovy, na projektovou dokumentaci, na stavební dozor a autorský dozor a výdaje související s vypracováním žádosti o dotaci.