10. listopadu 2017

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Školy a vzdělávací zařízení mohou získat podporu zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol  a na  nákup potřebného vybavení. Činnosti musí navazovat na klíčové dovednosti - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Příjem žádostí:
- do 18. 11. 2016 14:00 hod.


O dotaci může žádat:
- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy,
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit,
- kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
- obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
- nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, 
- organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

 Na co lze získat dotaci:
- stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě  na budoucí uplatnění na trhu práce (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
-  rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
- zvýšení kapacit škol ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit

Výše dotace:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy..........100 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku............90 %
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.............90 %
Neziskové organizace, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství........95 %
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace................95 %
Ostatní subjekty výše neuvedené..............85 %

min. 1 mil. Kč - 99 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Projekty musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.
Projekt je možno realizovat na území celé ČR mimo hl. m. Prahy.