9. listopadu 2017

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Projekty, které mohou získat dotaci, musí být realizovány v obcích ve velikosti do 5 000 obyvatel, resp. 10 000 v případě realizace předmětu dotace v městské části s počtem obyvatel do 1 000. Příjem žádostí bude probíhat v únoru 2018. Níže uvedené informace jsou z minulého kola z roku 2017. Podmínky pro rok 2018 se tedy mohou změnit.
129662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Na co lze získat dotaci:
- údržba a obnova stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obce - kaple, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy, hřbitovní zdi, kostely a synagogy
Předmět musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
Součástí může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného upravovaného objektu v vzdálenosti max. 3 metrů.

O dotaci může žádat:
obec; spolky a nadace; zájmová sdružení právnických osob; obecně prospěšné společnosti; vlastník objektu; vlastník pozemku, na němž objekt stojí; uživatel pozemku

Výše dotace:
max. 70 % výdajů
min. 15 000 Kč - max. 700 tis. Kč

129663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Na co lze získat dotaci:
- údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru, původně sloužícím k hospodářským účelům - obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby dobrovolných hasičů)
Předmět musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
Součástí může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného upravovaného objektu v vzdálenosti max. 3 metrů.

O dotaci může žádat:
obec; církve; spolky; nadační fondy a nadace;

Výše dotace:
max. 70 % výdajů
min. 100 tis. Kč - max. 700 tis. Kč

129664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Na co lze získat dotaci:
- údržba a obnova historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

O dotaci může žádat:
muzea zřizovaná státem, kraji a obcemi

Výše dotace:
max. 70 % výdajů
min. 30 tis. Kč - max. 400 tis. Kč

129665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu míst pasivního odpočinku

Na co lze získat dotaci:
- vytváření nebo obnova místa pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola atd.),  úprava veřejného prostranství v obci
Součástí může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného upravovaného objektu v vzdálenosti max. 3 metrů.

O dotaci může žádat:
obec, podnikatel v zemědělské výrobě

Výše dotace:
max. 70 % výdajů
min. 25 tis. Kč - max. 200 tis. Kč

129666 Údržba a oprava polních cest

Na co lze získat dotaci:
- podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejich úseků, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav do 31.12.2005, tj. těch polních cest, které byly v rámci těchto úprav nově vybudovány nebo rekonstruovány a jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození
Určeno pouze na opravu hlavních a vedlejších polních cest. Cesty musí být přístupné široké veřejnosti, nesmí být uzavřeny překážkou či závorou.

O dotaci může žádat:
obec; vlastník pozemku, na němž polní cesta stojí

Výše dotace:
max. 70 % výdajů
min. 100 tis. Kč - max.  6 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Žadatel může podat žádost na všechny uvedené podprogramy. Může předložit jednu žádost na více objektů/předmětů dotace stejného typu vyjma podprogramu 129666.
Realizace musí být ukončena a daňové doklady uhrazeny a předloženy nejpozději do 30. 9. 2019.