30. ledna 2018

Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78

Vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek mohou nyní žádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s úsporou energie v bytových domech. Jedná se o zateplení objektů, instalace tepelných čerpadel, výměny kotle, instalaci solárních panelů nebo regulaci či modernizace soustavy vytápění objektu a další opatření vedoucí k energetickým úsporám. Dotace pro většinu subjektů činí 30 % nebo 40 % dle výše úspor. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. listopadu 2019.


Příjem žádostí:
2. 2. 2018 - 29. 11. 2019 14:00


O dotaci může žádat:
- vlastníci bytových domů
- společenství vlastníků jednotek
- bytová družstva jako správci bytových domů

 Na co lze získat dotaci:
- zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna otvorových výplní)
- instalace exteriérových prvků stínění
- instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
- výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
- výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu
- výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
- instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla
- instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže
- instalace solárních fotovoltaických soustav
- připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
- výměna předávací stanice
- vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy

Na jaké náklady je možné dotaci uplatnit:
- stavby
- pořízení majetku
- zabezpečení výstavby (TDI, autorský dozor, bezpečí a ochrana při práci)
- zpracování projektové dokumentace
- služby bezprostředně související s realizací projektu (provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy, vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění nebo rozvodu teplé užitkové vody, zpracování energetického hodnocení, realizace výběrových řízení)
- provedení publicitních opatření

Výše dotace:

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících kritérií:
- dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %
- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší
-  splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nbo b), odst. 2m §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.........100 %
Obce, kraje a jimi zřizované organizace.................................42 %
Ostatní subjekty......................40 %

Pro ostatní typy projektů:
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.........100 %
Obce, kraje a jimi zřizované organizace.................................31,5 %
Ostatní subjekty......................30 %

Výše nákladů 300 tis. Kč - 90 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Projekt je možno realizovat na území celé ČR mimo hl. m. Prahy.
Realizace projektu musí vést k úspoře energie.
Dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba.
K žádosti je třeba mimo jiné dodat energetické hodnocení, zpracovanou projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu a žádost o stavební povolení.