29. května 2018

Aktuální dotační výzvy pro podnikatele

Po kratší přestávce opět klíčový operační program pro podnikatelské subjekty (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) vyhlašuje výzvy na podávání žádostí o dotaci.
Níže najdete přehled a stručné informace o těch nejoblíbenějších, které jsou v současné době aktuální. Systém příjmu žádostí je u většiny dotačních titulů průběžný, tzn. že podané žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a vyšší šanci na získání dotace má dříve podaná žádost. Proto se vyplatí začít připravovat projekty co nejdříve.
Projekty, na které chce subjekt získat dotaci, musí být realizovány mimo hl. m. Praha.

Po kliknutí na názvy jednotlivých programů se zobrazí podrobnější informace.

Rekonstrukce výrobních objektů
Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré objekty na podnikatelské, případně připravit plochy pro vlastní podnikání. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018

 
Úspory energie pro podnikatelské subjekty   
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 2. července 2018.

Inovace 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem potřebného know-how od jiných subjektů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 29. června 2018.

Realizace vlastního výzkumu   
Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na realizaci vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.


Zřizování výzkumných center 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob,mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Příjem žádostí o dotaci je plánován od 1. 10. 2018.
 
Školící střediska 
Brzy bude pro malé a střední podnikatelské subjekty (do 250 zaměstnanců) možnost podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, pořízení vybavení center a vzdělávacích programů. Dotace je ve výši 50 % z nákladů.
Žádosti o dotaci se budou přijímat od 15. 8. 2018.


Zřizování a provoz center sdílených služeb
Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software.
Příjem žádostí je plánován od 28. srpna 2018.


Výstavba energeticky efektivních budov 
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.