19. června 2018

Aplikace, VI. výzva

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.

Příjem žádostí: 
28. 8. 2018 - 17. 12. 2018

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí s nejméně dvěma uzavřenými daňovými obdobími
- výzkum a vývoj musí být realizován v podporovaných oblastech

Podporované aktivity: 
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Na co lze získat dotaci:
- osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány
- náklady na smluvní výzkum
- neinvestiční náklady na licence pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
- náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
- dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Výše dotace: 
- max. 70 %, výše závisí na druzích výzkumu a vývoje a spoluprací s veřejnou výzkumnou organizací
- min. 1 mil. Kč - max. 40 mil. Kč

Další podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
- pokud je žadatel/partner velkým podnikem (nad 250 zaměstnanců), je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP (do 250 zaměstnanců) pak maximálně dva projekty
- žadatel o dotaci odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu, resp. ukončeného výzkumu a vývoje bude minimálně jedno z těchto podporovaných výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software
- projekty velkých podniků mohou být podpořeny pouze pokud mají významný pozitivní dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu a projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30% účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20% MSP při současném minimálním podílu 10% VO)
- sběr žádostí: kolový